Нашето друштво за интерактивни технологии ИТВ НЕТ ДОО Скопје е нотифициран национален оператор на јавни електронски комуникациски мрежи и давател на јавни електронски комуникациски услуги.

Квалитетот пред сe е наш приоритет и ние нудиме гарантиран Интернет Протокол или само податочен пренос, по доста поволни и конкурентни цени на пазарот, во точка до точка конфигурација.

Наша главна цел е градење и оперирање со национални и меѓународни оптички и радио релејни преносни мрежи.

 
ITVNET Ltd. Jane Sandanski bul. 68 1000 Skopje, Macedonia | Tel/Fax +389 2 24 30 040 | email: office@itvnet-mk.net